Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

YÖK, hukuku ihlal ediyor ve yargı seyrediyor

YÖK, Yurtdışı diplomalarına denlik vermeyerek hukuka aykırı red kararları verirken, yargı destek çıkıyor.

YÖK, Yurtdışı diplomalarına denlik

 Erdoğan Kılınç “YÖK’ün hukuk dışı uygulamalarının perde arkasında 15 Temmuz hain darbe girişimcilerinin kalıntılarının olduğu bilinen bir gerçek. Bu durum sürdürülemez. Siyasi iktidar hemen şimdi acil müdahale etmeli ve hukuksuz uygulamalar son bulsun.”

YURTDIŞI HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINDA UYULMASI GEREKEN DİPLOMA DENKLİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

GENEL AÇIKLAMALAR:

Öncelikle Yökün Lizbon sözleşmesinin uygulanmasını ele alış şeklinin değiştirilmesi gerekir. Şöyle ki; Lizbon sözleşmesinin istisnai olan kuralını(ek ders,kredi tamamlama,staj ve en son uygulanması gereken Seviye Tespit Sınavı vs) rutine, rutin olan kuralını (Doğrudan Denklik ve Tanıma Belgesi verilmesi) istisnaya çeviren ve sözleşmenin Lafzına, Ruhuna aykırı olarak muğlak ifadelerle, Tanıma ayrı Denklik ayrı diyerek, kavram karmaşası üzerine inşaa edilmiş, Yurtdışı Diploma Denklik ve Tanıma Yönetmeliği, 1961 Viyana Anlaşmalar Hukukunun Amir hükmü olan (Pacta Sunt Servanda) Ahte-Vefa ilkesine aykırı olarak, bir Uluslararası sözleşmeyi (Lizbon) kelimenin tam anlamıyla işlevsiz hale getirmektedir.

İdarenin takdir yetkisi bir Uluslararası anlaşmayı işlevsiz hale getirebilecek kadar geniş değildir. Diğer taraftan Yökün Uluslararasılaşma Strateji belgesinde tüm dünyada Denklik kavramı yerine Tanıma kavramının öne çıktığını kabul etmektedir. Bu belgede açıkça yazıldığı gibi, “Türkiye’de lisansüstü eğitimine başlayacak yabancı öğrenciler, Yurtdışında faaliyet göstermekte olan yükseköğretim kuruluşları. Yeni Diploma Denklik Yönetmeliği Küreselleşen dünyada ülke eğitim sistemlerinin farklılığı sebebiyle son yıllarda “denklik” kavramının yerini “tanıma” kavramı almış, ülkelerarası farklılıklar dikkate alınarak yeni tanıma mekanizmaları geliştirilmeye başlanmıştır.” Denilmektedir. Ayrıca Meselenin can alıcı noktası şu; Bir kamu kurumunun takdir yetkisi (Yökün takdir yetkisi ) Uluslararası bir sözleşmeyi (Lizbon) işlevsiz hale getiremez. Zira bu sözleşmenin Amir hükmü olan, ‘’HER ÜLKE, YÜKSEK ÖĞRENİME GEÇİŞ, ÖĞRENİM SÜRELERİ VE KAZANILMIŞ DERECELERLE İLGİLİ VASIFLARI DEĞERLENDİRİRKEN, BU VASIFLARA KENDİ ÜLKESİNDE KAZANILMIŞ GİBİ İŞLEM YAPAR. ‘’ kuralıdır. Sözleşmenin amir hükmü olan, yurtdışından, yani sözleşmeye taraf ülkelerden herhangi birisinden alınmış olan diplomaya, aynen kendi ülkemizdeki bir üniversiteden alınmış gibi işlem yapılması kuralına uygun olarak, öğrencinin almış olduğu eğitimin Türkiye’deki karşılığına uygun müfredat ile karşılaştırılıp, eksik bir dersi ve/veya kredisi varsa bunun tamamlattırılması için, Yökün belirleyeceği bir üniversiteye öğrenci gönderilerek o dersleri başarı ile verince Denklik belgesini alması gerekirken, bu yapılmıyor. Oysa ki Yökün kuruluş kanunu olan 2547 göre, Kurumun asli görevi DENK olmayan bir diplomayı eksik eğitimler tamamlatılarak, DENKLEŞTİRMEK’tir. Kurumun görevi O Diplomayı (Sahte değilse) geçersiz bir kağıt parçası haline getirmek değildir. Yabancı ülke hukuk fakültesi mezunlarının, 1136. Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.b. maddesine göre Türkiyenin içi hukukuna ait temel dersleri bir üniversitede başarı ile vermeleri halinde Denklik belgesi verilmesi gerekirken, bu yapılmıyor. Doğrudan Sts sınavına tabi tutularak öğrencinin henüz almadığı Türkiyenin iç hukukuna ait derslerden Seviye tespit sınavı yapılıyor. Bu durum eğitim bilimine de, akla da mantığa da aykırıdır. Zira alınmayan eğitimin ne seviyesi ne de seviye tespit sınavı olamaz. Bu ısrarla yapılmıyor. Çünkü Sts eğitimi veren bir yığın Dershaneler çoğalmaya başladı. Eğer böyle bir yolu açarlarsa, önce o dershanelerin müşterileri kalmayacak, sonra da sanki eğitimin kalitesi düşecek safsatası var. Eğer öğrenci gerçekten yetersiz bir eğitim almışsa, siz isterseniz 3 tane dersi tamamlatmak için ilgili üniversiteye gönderin, zaten o üç dersi de geçemeyecektir. Neden endişe ediliyor ki, ayrıca öğrencinin diğer staj ve laboratuar çalışmaları yönünden yetkinliklerinde eksiklik varsa bu çalışmalarda ilgili her bölgede 2 Üniversite 7 bölgede 14 ayrı Üniversiteye görev verilerek bu İHTİSASLAŞMIŞ ÜNİVERSİTELERDE tamamlattırılması lazım. Ama inatla ve ısrarla İhtisaslaşmış Üniversitelerle reel sektör işbirliğine ilişkin yönetmeliğe, yurtdışı mezunları dahil edilmiyor. YURTDIŞI MEZUNLARININ DİPLOMA DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ: 1-) Öğrenci yurtdışına 2010 yılında yayınlanan yönetmelikten sonra gitmişse, 2010 yılı yönetmeliğine tabi olması gerekir. Zira bu yönetmelikle 2007 yılı yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 2-) Öğrenci örneğin 2013 yılında yurtdışına gitmiş ve 2016 yılında mezun olmuş ise, bu öğrencinin Diploma Denklik Değerlendirmesi 2010 yılı yönetmeliğine göre yapılması gerekir. Hukuk mezunları için doğrudan LİSANS TAMAMLAMA kararı verilerek bir Devlet Üniversitesinde Türkiyenin iç hukukuna ait 11 tane temel dersten başarılı olması halinde Denklik belgesi verilmesi gerekir. Bu dersler “ Türk Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Teme Kavramlar), Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İdare Hukuku, Eşya Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Kara Ticareti Hukuku, (Ticari İşletme Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra İflas Hukuku, İdari Yargı Hukuku, dersleridir. 3-) Yök ise öğrencinin Denklik başvurusu yaptığı tarihteki yönetmelik ve usul ve esaslarını uygulamaktadır. ÖĞRENCİNİN 3-4 YIL SONRA BU TÜR DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLABİLECEĞİNİ, ÖNCEDEN ÖNGÖREBİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ, KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ OLAN EVRENSEL HUKUK KURALINA DA AYKIRIDIR. İhtilafların en çoğu bu uygulamadan çıkmaktadır. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi gerekir. 4-) Süreden RED edilen Denklik başvurularında, öğrenci şayet Yurtiçinde okumuş olsaydı, devam kontrolü sağlanmadan mezun olacaktı. Kaldı ki bu öğrenciler eğitim aldıkları Üniversitenin Akademik takviminde belirtilen vize ve final sınavlarında eğitim alınan ülkede bulunduklarının tespit edilmesi halinde, denklik belgeleri verilmesi gerekir. Yök ülke içinde devam zorunluluğunun kontrolünü sağlayamadığı halde, yurtdışında okuyanlara yönelik böyle bir ayrımcı dayatma yapması kabul edilemez. Gerekirse bu durumda olan öğrenciler için verilecek LİSANS TAMAMLAMA kararlarında, Türkiyenin içi hukukuna ait 11 tane dersin haricinde, ilgili Üniversite senatosunca ya da Yök tarafından 3-5 tane daha ders almasına karar verilebilir. Böylece Denklik mağdurlarının en az yarıdan fazlasını oluşturan bu öğrencilerinde DENKLEŞTİRME EĞİTİMLERİ hakkaniyete uygun olarak çözüme kavuşturulmuş olur. YURTDIŞINDAN KIBRIS ÜNİVERSİTELERİNE YATAY GEÇİŞ YAPANLAR İLE İLGİLİ UYGULAMALAR: 1-) Yurtdışı diploma denklik yönetmeliği 05.12.2017 tarihinde değiştirilmiş ve SYBS getirilmiştir. Bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra yurtdışına gitmiş olan öğrenciler bu yönetmeliğe tabidir. Fakat Yök tüm yurtdışı mezunlarını bu yönetmeliğe göre değerlendiriyor. Üstelik daha ilk başta Seviye Tespit Sınavı dayatması yapılarak, soruları ve cevapları açıklanmayan, tamamen şaibeli bir sınava tabi tutmaktadır. Böylece öğrencilerin diplomalarının %90’ı geçersiz bir kağıt parçası haline getiriliyor. 2-) KKTC mezunlarının diploma denklik belgesi talepleri; kişiler mezun olduktan sonra 08.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren ESASLARA göre reddedildi. Bu durum Kanunların geriye yürümezliği İlkesine açıkça aykırıdır. 3-) KKTC mezunlarının diploma denklikleri 2015/2016 yılı ÖSYS Kılavuzundaki YURTDIŞINDA EĞİTİME BAŞLAMA ŞARTLARINI (ilk 150 bin başarı sıralaması) SAĞLAMADIKLARI gerekçesiyle reddedildi. Fakat birebir aynı koşullarda yurtdışında eğitime başlayıp KKTC’ye geçmeden yurtdışından mezun olanlara denklik belgesi verildi. 4-) 2015/2016 yılı ÖSYS Kılavuzundaki YURTDIŞINDA EĞİTİME BAŞLAMA ŞARTLARI DUYURUSUNDAKİ KARARLAR (ilk 150 bin başarı sıralaması) 28.07.2016 tarihinde geri alınmasına rağmen; KKTC DENKLİK incelemelerinde sanki geri alınmamış gibi bu şartlar arandı ve sırf YURTDIŞINDA EĞİTİME BAŞLAMA ŞARTLARINI SAĞLAMADIKLARI GEREKÇESİYLE USULSÜZ YATAY GEÇİŞ OLARAK KABUL EDİLDİ ve Denklik talepleri reddedildi. 5-) Mahkemeleri yanıltmak için %70 kararının KARAR SAYI NUMARALARI DEĞİŞTİRİLDİ. Halen YÖK web sitesinde yayında olan 78 sayfalık 2018 yılı Diploma Denklik El Kitabının SAHTE KİTAP olduğu iddia edilerek YARGI MAKAMLARI KANDIRILDI. Oysa ki; 2018 yılında ilk defa yayınlanan ve 77 sayfadan oluşan DİPLOMA DENKLİK EL KİTABI’nın içine Haziran 2019 tarihinde KKTC ile yapılan PROTOKÖL gizlice yerleştirilerek, sanki 2018 yılından beri uygulanan kurallarmış gibi gösterilerek açıkça HİLE yapılmıştır. Böylece DİPLOMA DENKLİK EL KİTABI 225 sayfaya çıkartılmıştır. 6-) STS’yi kazanan KKTC mezunlarına bile denklik verilmedi. Hatta bu öğrencilerden birisi ADALET BAKANLIĞININ yaptığı ARABULUCULK SINAVINDA 93 puan alarak kazandığı ve yaklaşık 5 ay boyunca ARABULUCULUK yaptığı halde, Vergi Dairesinde Arabuluculuk yönünden Mükellefiyet açtığı halde DENKLİK BELGESİ ve AVUKATLIK RUHSATI verilmemiştir. 7-) 24.04.2010 Tarihli Yüksek öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Proğramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. Maddesi, 2. Fıkrası Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu yönetmeliğin 12. Maddesinin 2.inci fıkrasında belirlenen Kurumlararası yatay geçiş başarı şartları aranır. İlgili yönetmeliğin 12 maddesi 2. Fıkrası şu şekildedir: Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular adayların GENEL NOT ORTALAMASI ve eğer varsa geçmek istediği programın derslerindeki başarısı dikkate alınarak, ÜNİVERSİTE SENATOSU tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Denilmektedir. Kısaca GENEL NOT ORTALAMASI ile KKTC Üniversitelerine geçen öğrenciler bu madde kapsamında geçmiş ve mezun olmuşlardır. Ortada hukuka aykırı bir yatay geçiş söz konusu değildir. 😎 Üstelik kayıt esnasında tüm belgeler Yöke gönderilmiş, Yökün onayı alındıktan sonra kayıtlar yapılmış ve öğrenciler YÖKSİS sistemine kayıt edilmişlerdir. Halen MEZUNİYET BELGE’leri E-Devlet sisteminde vardır. Fakat Yök sonradan bu belgelerin altına Denklik sürecine tabidir ibaresi yazdı. Mahkemelerde yapılan itirazlarda ise bu belgeleri öğrencinin mezun olduğu Üniversiteler yazmaktadır denilerek, yapılan hukuksuzluk Kıbrıs üniversitelerinin üstüne atılmıştır. 9-) Son olarak KKTC ile 2009 yılında yapılan Milletlerarası anlaşma ve bu anlaşmanın eki olan 13 Ekim 2015 tarihli Ek Protokol gereğince, 2017 yılına kadar Yurtdışından KKTC Üniversitelerine yatay geçiş yapan ve mezun olan binlerce öğrenci hiçbir DENKLİK DEĞERLENDİRMESİNE çağırılmamış Hakim, Savcı ve Avukat olmuşlardır. SONUÇ: Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Yurtdışından mezun olan Hukuk fakültesi öğrencileri için Adalet Bakanlığı,Türkiye Barolar Birliği ve Barolar tarafından belirlenecek olan Türkiyenin iç Hukukuna ait temel derslerin, Yökün yetki gaspı ile belirlemesi hukuka aykırıdır. Yök aynı zamanda MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NUN yetkilerini de üstlenerek, Diploma Denklik Değerlendirmesi yapmaktadır. 12.09.2021